راه به سوی خوشبختی

ساینتولوژی (Scientology) یک روش درمانی است که پس از جنگ جهانی دوم توسط ال رون هوبارد ( Lafayette Ronald  Hubbard ) ابداع شده است . اساس ساینتولوژی بر این نظریه قرار دارد که موجودات زنده و منجمله انسان از دو قسمت تشکیل شده اند: یکی قسمت فیزیکی که شامل ماده، انرژی، زمان و مکان است […]