داستان کودک – دم قورباغه

این کتاب داستان مصور نوشته آقای محمدرضا شمسی برای گروه های سنی سالهای آغاز دبستان (گروه سنی “ب”) داستانی جذاب را بیان کرده است.