داستان کودک-ستاره بالدار

یکی بود، یکی نبود. در روزگارای قدیم ستاره بالدار کوچولوی قشنگی با چشمان درشت آبی و بالهای رنگارنگ و زیبا در آسمان آبی زندگی میکرد. اون واقعا زیباترین ستاره آسمان بود، اما خودش ادعا میکرد که به غیر از زیباترین ستاره مهربانترین ستاره هم هست!!! اما کسی ستاره ما رو قبول نداشت برای همین قشنگترین […]