شبکه های کامپیوتری

کتاب پیش رو از بهترین آموزش های شبکه های کامپیوتری است. آموزش از سطح مبتدی و عدم نیاز به اطلاعات پیش نیاز خاص برای مطالعه و درک مفاهیم کتاب و همچنین زبان آموزشی شیوا و ساده و استفاده از تصاویر برای درک کامل مطالب از نقاط قوت این کتاب است. * توضیحات و دانلود در […]