محیط زیست

مسایل محیط زیست در اواخر قرن بیستم بعدى جهانى یافت و مورد توجه و رسیدگى جدى کارشناسان قرار گرفت . درک عوامل و عواقب دگرگونى جهانى محیط زیست و یافتن راههاى مناسب جهت پیش گیرى و مقابله با آثار سوء آن بسیار ضرورى است . مفاهیم و رویکردهاى موجود زیست محیطى در عرصه روابط بین […]