کسب و کار بر بال اندیشه

روزانه در ماکروسافت ۶۰۰ تا ۹۰۰ درخواست کار از طریق پست الکترونیک ارسال میشود.

چگونه به وسیله اینترنت تحقیق کنیم

ین جزوه به منظور آشنایی بیشتر دانش آموزان عزیز با امر تحقیق و چگونگی سازماندهی یک کار تحقیقی تدوین شده است.