خسرو و شیرین

خسرو و شیرین دومین منظومه‌ از نظامی گنجوی است که نظامی پس از مخزن الاسرار به سرودن آن پرداخت. این منظومه شش هزار و چند صد بیتی دارای بسیاری قطعات است که بی هیچ شبهه از آثار جاویدان زبان پارسی است. خلاصه داستان خسرو و شیرین نظامی‌: هرمز پادشاه ایران، صاحب پسری می‌‌شود و نام […]